Dziś są imieniny: Estery, Kiry, Rudolfa
Wybierz język:
 08-04-2009 14:20

Spotkanie z sołtysami w Kuźnicy Ligockiej

8 kwietnia w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Ligockiej odbyło się comiesięczne spotkanie Burmistrza Korfantowa z sołtysami Gminy Korfantów, tym razem uczestniczyło w niej 13 sołtysów oraz kierownicy jednostek organizacyjnych oraz naczelnicy Urzędu Miejskiego.
Naradę prowadził Burmistrz Korfantowa Pan Zdzisław Martyna, który po przywitaniu wszystkich przybyłych, udzielił głosu dla Pana Gracjana Kurzeji, który zapoznał sołtysów ze stopniem realizacji poszczególnych prac remontowo-inwestycyjnych realizowanych w naszej gminie. Burmistrz udzielił głosu także Panu Januszowi Wójcikowi – dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który uzupełnił tę informację szczegółowo omawiając bieżące prace prowadzone przez zakład, a dotyczące największej, obecnie prowadzonej inwestycji gminnej, a mianowicie budowy gimnazjum w Korfantowie. Następnie Pan Adam Zioło odniósł się do tematu związanego z budową kanalizacji sanitarnej, kosztów jej dokumentacji i całości inwestycji oraz poinformował o zbiórce urządzeń wielkogabarytowych, która jest prowadzona przez firmę zbierającą odpady z terenu naszej gminy, urządzenia te odbierane są w tym samym dniu co zbiórka odpadów segregowanych – mówił naczelnik.
Burmistrz poinformował o zgłoszonych przez Gminę Korfantów 2 wnioskach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  działania ,,Odnowa i rozwój wsi”,   a dotyczących: ,,Budowy Centrum Kultury w Gryżowie” oraz na ,,Ścinawskiego Ośrodka Integracji Społecznej”, w chwili obecnej Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dokonuje weryfikacji wszystkich złożonych wniosków.
Burmistrz poinformował także o następujących działaniach realizowanych przez gminę tj. :
  • remoncie drogi Rzymkowice- Stara Jamka;
  • przebudowa skrzyżowania we Włodarach- uzgodnienie zakresu prac z Zarządem Dróg Wojewódzkich;
  • wykonanie chodników w Ścinawie Nyskiej i Kuropasie -wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Nysie;
  • Ponadto Burmistrz zawiadomił sołtysów o przywróceniu z dniem 14 kwietnia br. funkcjonowania Biura Pracy w Korfantowie oraz uruchomieniu w Ścinawie Małej agencji pocztowej. Burmistrz szczegółowo omówił także ustawę o funduszu sołeckim.

Na koniec spotkania Pani Barbara Karpicka przedstawiła wszystkim zmiany, w ustawie Prawo działalności gospodarczej oraz w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzające tzw. ,,jedno okienko”- czyli ułatwienie przedsiębiorcom zakładanie działalności poprzez złożenie zintegrowanego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, ponadto przypomniała zasady obowiązujące przy wydawaniu jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych tzn. o zezwolenie ubiegać się może osoba posiadająca już zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie stałym oraz jednostki OSP, do wniosku niezbędne jest również dołączenie pisemnej aprobaty głównego organizatora imprezy. Zezwolenie takie wydawane jest maksymalnie na 2 dni i podlega opłacie w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń tj. ok. 50 zł.
Sołtysi mieli możliwość zgłaszania bieżących problemów swoich miejscowości.

sesja 001.jpeg sesja 005.jpeg sesja 006.jpeg sesja 007.jpeg