Dziś są imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza
Wybierz język:
 30-01-2009 08:46

Informacja z XXXIII sesji Rady Miejskiej

W dniu 28 stycznia br. w sali Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji odbyły się obrady XXXIII sesji RM. W sesji oprócz 14 radnych, 18 sołtysów uczestniczyli również zaproszeni na sesję goście i mieszkańcy wsi Rzymkowice.
             Obrady sesji prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jan Oleksów, który po przywitaniu wszystkich przedstawił porządek obrad, który prezentował się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie Burmistrza z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych:
a)         wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)         pytania i dyskusja radnych
c)         podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)         przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2009 rok;
b)         przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej
na 2009 rok;
c)         dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla Burmistrza Korfantowa;
d)         zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;
e)         zaliczenia niektórych ulic na terenie miasta Korfantów do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu;
f)           zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Gryżowie;
g)          zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach;
h)         zawiadomienia o zamiarze zlikwidowania Szkoły Filialnej w Puszynie.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.       Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.        Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie
 Informację z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz sprawozdanie Burmistrza z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawiła Pani Małgorzata Janiak- pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
            Rada podjęła wszystkie ujęte w porządku obrad projekty uchwał oraz przyjęła protokół z XXXII sesji.
 
sesja 007.jpeg sesja 008.jpeg sesja 010.jpeg sesja 016.jpeg