Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 10-10-2022 11:35

„Granty PPGR” – dodatkowy nabór wniosków

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego z programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  i posiadanymi jeszcze wolnymi środkami finansowymi powstałymi w ramach oszczędności Gmina Korfantów przeprowadza dodatkowy nabór wniosków w ramach w/w programu.

Termin składania wniosków: od dnia 10.10.2022 r. do 17.10.2022 r. 

Dokumenty należy złożyć w:

Urzędzie Miejskim w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48-317 Korfantów.

W ramach posiadanych środków finansowych zostanie zakupiony sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  1. Uczeń / uczennica zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  2. Uczeń / uczennica jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej funkcjonowaniem państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej;
  3. Uczeń / uczennica nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020, 2021 i 2022), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Ze względu na ograniczone ilości środków finansowych o zakwalifikowaniu osoby do otrzymania sprzętu decyduje data i godzina wpływu oświadczenia do tutejszego Urzędu wraz z kompletem dokumentów:

  • w przypadku uczniów niepełnoletnich: oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie,
  • w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły średniej: oświadczenie ucznia szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz deklaracją udziału w projekcie,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako pracująca w PPGR,
  • dokumenty potwierdzające fakt pracy krewnych w PPGR: (uprawnieni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy  są krewnymi w linii prostej byłych pracowników PPGR - fakt pracy krewnego w PPGR należy potwierdzić stosownymi dokumentami np. świadectwem pracy, umową o pracę, adnotacją w książeczce ubezpieczeniowej lub dowodzie osobistym lub zaświadczeniem z KOWR).

Urząd zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru w przypadku wyczerpania limitu.

Wzory dokumentów do pobrania:

1) PDFDeklaracja udziału w projekcie i zapotrzebowanie.pdf (204,67KB)
2) PDFOświadczenie dla rodzica ,opiekuna prawnego.pdf (257,28KB)
3) PDFOświadczenie dla ucznia pełnoletniego.pdf (259,62KB)
4) PDFZgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych-do-oswiadczenia.pdf (301,67KB)