Dziś są imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Wybierz język:
 24-04-2009 13:22

Informacja z XXXVI sesji Rady Miejskiej

            Rada Miejska podczas obrad XXXVI sesji jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Korfantowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok, ale od początku…
            W dniu 22 kwietnia br. w remizie strażackiej w Korfantowie odbyły się obrady XXXVI sesji RM, w której uczestniczyło 13 radnych, 20 sołtysów, kierownicy jednostek organizacyjnych, naczelnicy Urzędu Miejskiego oraz zaproszeni goście.
             Po otwarciu obrad, stwierdzeniu prawomocności, przedstawieniu porządku obrad, który prezentował się następująco:
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok:
a)       wystąpienie Burmistrza;
b)       wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej;
c)       wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
d)       dyskusja i pytania radnych;
e)       podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Korfantowa.
5.       Podjecie uchwał w sprawie:
a)     zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.         Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.          Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie   obrad XXXVI sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie na wniosek Burmistrza Korfantowa wniósł o dodanie do porządku obrad do punktu 5 podpunktów:
b) zmieniająca uchwałę w sprawie planu Odnowy Miejscowości Ścinawa Mała na lata 2008-2015;
c) zmieniającą uchwałę w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Gryzów na lata 2008-2015.
 Zmiany do porządku obrad zostały przyjęte jednogłośnie.
Potem Sekretarz Gminy przedstawił informacje o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa.
W punkcie dotyczącym wniosków i interpelacji głos zabrali:
- radny Krzysztof Bernacki w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci we Włodarach (las przy wyjeździe z miejscowości w stronę Węży) oraz w sprawie konieczności naprawy dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości;
-radny Jan Hauschild w sprawie konieczności naprawy przepustu przy drodze powiatowej pomiędzy Rzymkowicami, a Starą Jamką;
- radny Andrzej Chrobok pytał o termin postawienia dodatkowych punktów oświetlenia w Puszynie oraz poruszył problem suchych konarów drzew przy drogach;
- radny Wojciech Kłokosiński interweniował w sprawie konieczności naprawy drogi we Włodarach (przy ul. Lipowej), a także poprosił o informację nt. planowanego remontu remizy strażackiej we Włodarach
             Następnie Pan Jan Oleksów udzielił głosu dla Burmistrza Korfantowa, który omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok. Do przedstawionego sprawozdania odnieśli się kolejno: Przewodniczący RM, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz radni, którzy po krótkiej dyskusji postanowili jednogłośnie udzielić Burmistrzowi Korfantowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Korfantów za 2008 rok.
             Radni podjęli również wszystkie zaproponowane projekty uchwał oraz przyjęli protokół z odbytej w dniu 25 marca XXXV sesji RM.