Dziś są imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Wybierz język:
 29-07-2009 14:59

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Korfantowie

29 lipca  o godz. 10.10 w odnowionej sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji rozpoczęły  się obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
W sesji tej udział brali: Burmistrz Korfantowa, radni, sołtysi, goście zaproszeni oraz mieszkańcy wsi Rzymkowice.
 
Prządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.       Interpelacje i wnioski radnych.
4.       Informacja o realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2009 rok:
a)       wystąpienie Burmistrza;
b)        dyskusja i pytania radnych.
5.       Podjęcie uchwał w sprawie:
a)       zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
b)       zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
c)       udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej z budżetu Gminy Korfantów dla Powiatu Nyskiego;
d)       zgody na przejęcie do wykonywania niektórych zadań Wojewody Opolskiego;
e)       nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”;
f)         nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”;
g)       skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
6.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
7.         Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.          Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.
9.        Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
         Porządek obrad został jednak zmieniony, gdyż po punkcie 3, Rada dodała punkt 4 o treści: Stanowisko Rady Miejskiej w Korfantowie w sprawie przeznaczenia budynku po Szkole Podstawowej  w Rzymkowicach na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół   Katolickich w Częstochowie.  Zmianie wobec tego uległa numeracja porządku sesji.
          Interpelacje zgłoszone przez radnych dotyczyły:
- usunięcia obumarłych drzew w Borku;
- wymiany wiaty przystankowej w Borku;
- konieczności naprawy dachu na świetlicy wiejskiej we Włodarach.
          W związku z dodaniem do porządku obrad punktu dotyczącego stanowiska Rady w sprawie przeznaczenia budynku po S.P w Rzymkowicach na prowadzenie szkoły przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, najpierw każdy z radnych miał możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie, głos zabrał także Burmistrz Korfantowa,  a następnie Rada wypracowała następujące stanowisko do w/w sprawy o treści :
,,Zasadna jest odmowa Stowarzyszeniu oraz każdemu innemu podmiotowi udostępnienia budynków po Szkole Podstawowej w Rzymkowicach w celu prowadzenia szkoły, ponieważ utworzenie nowej szkoły w miejsce zlikwidowanej nie poprawia sieci oświatowej w gminie i powoduje nieracjonalność wydatkowania środków publicznych. Rada Miejska w Korfantowie w pełni popiera stanowisko Burmistrza w tej sprawie”.
Stanowisko to zostało poparte 8 głosami ,,za”, 2 głosami ,,przeciw” przy 2 głosach ,,wstrzymujących się’’.
         Następnie Pan Gracjan Kurzeja- naczelnik wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w imieniu Burmistrza Korfantowa przedstawił informację o realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych na 2009 rok.
          Rada jednogłośnie podjęła także następujące uchwały:
a)       zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
b)       zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
c)       udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej z budżetu Gminy Korfantów dla Powiatu Nyskiego;
d)       zgody na przejęcie do wykonywania niektórych zadań Wojewody Opolskiego;
e)       nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”;
f)         nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów”;
g)       skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
Tytuł ,,Honorowy Obywatel Miasta Korfantów”  decyzja Rady, na wniosek Burmistrza Korfantowa otrzymał Pan Ryszard Miążek- pracownik naukowy Politechniki Opolskiej, urodzony i związany z Gminą Korfantów autor licznych publikacji dotyczących ziemi korfantowskiej m.in. ,,Dzieje Ziemi Korfantowskiej” oraz ,,Korfantów. Dzieje miasta i gminy”
             Natomiast tytuł ,,Zasłużony dla Gminy Korfantów” przyznany został dla Pani Marii Piechnik- długoletniej mieszkance Korfantowa, działaczce społecznej, założycielce zespołu ,,Echo Korfantowa” oraz Przewodniczącej Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Korfantowie.
            Rada jednogłośnie przyjęła także protokół z odbytej w dniu 24 czerwca br. XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
             Wobec wyczerpania tematyki będącej przedmiotem obrad sesji o godz. 12. 45 Przewodniczący Pan Jan Oleksów zamknął jaj obrady.
Obraz 001.jpeg Obraz 004.jpeg Obraz 005.jpeg Obraz 009.jpeg Obraz 010.jpeg Obraz 012.jpeg