Dziś są imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Wybierz język:
 25-09-2009 10:47

Informacja z XLIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie

             W dniu 23 września br. odbyły się obrady XLIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie. W sesji uczestniczył Burmistrz Korfantowa, 14 radnych, sołtysi, naczelnicy wydziałów oraz zaproszeni goście.
 
             Porządek przedstawił się następująco:
1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
3.      Interpelacje i wnioski radnych.
4.      Informacja Burmistrza Korfantowa z wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2009 roku:
a)      wystąpienie Burmistrza,
b)      dyskusja i pytania radnych.
5.      Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gminnego Programu Gospodarki Odpadami
a)      wystąpienie Burmistrza;
b)      dyskusja i pytania radnych;
c)      podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/278/07 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.
6.      Podjecie uchwał w sprawie:
a)      zmian budżetu Gminy Korfantów na 2009 rok;
b)      zmian w budżecie Gminy Korfantów na 2009 rok;
c)      udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Korfantów dla Powiatu Nyskiego;
d)      zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
e)      zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom pełniącym obowiązki kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów.
7.       Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnioski radnych.
8.      Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9.       Przyjęcie protokołu z XXXIX, XL, XLI, XLII sesji Rady Miejskiej.
10.  Zamknięcie   obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
 
Po otwarciu obrad przez Przewodniczącego Rady Pana Jana Oleksów oraz stwierdzenia ich prawomocności Sekretarz Gminy Pan Jarosław Szewczyk przedstawił wszystkim przybyłym informacje o pracy międzysesyjnej Burmistrza Korfantowa tj. w okresie od 30 lipca do 22 września br.
             W kolejnym punkcie porządku obrad radni zgłosili interpelacje, które dotyczyły m.in.:
  • udziału procentowego robocizny do kosztu zakupu materiałów użytych przy budowie gimnazjum w Korfantowie;
  • usytuowania nowych miejsc przejścia dla pieszych w Ścinawie Małej i w Ścinawie Nyskiej;
  • bezpieczeństwa uczniów wsiadających do autobusu szkolnego w miejscowości Puszyna;
  • interwencji na Komisariacie Policji w Korfantowie w sprawie niebezpieczeństwa stwarzanego przez motocyklistów i motorowerzystów poruszających się po Korfantowie;
  • wymiany tablicy kierunkowej w Korfantowie;
  • złego stanu wieży na remizie strażackiej we Włodarach i konieczności jej naprawy.
 
 Rada przystąpiła następnie do głównych tematów sesji czyli przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Korfantów za I półrocze 2009 roku, którą w imieniu Burmistrza Korfantowa zaprezentowała Pani Maria Zawadzka – Skarbnik Gminy. Temat ten spotkał się także z dużym zainteresowaniem ze strony radnych, którzy aktywnie uczestniczyli w dyskusji nad w/w informacją.
 
Pan Adam Zioło- naczelnik Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości UM w Korfantowie przedstawił proponowane zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów, które dotyczą głównie stworzenia możliwości korzystania z kubłów na śmieci o pojemności nie mniejszej niż 80 litrów (dotychczas wielkość ta wynosiła 120 litrów), z tym zastrzeżeniem, że na jedną osobę w rodzinie należy zabezpieczyć 20 litrów pojemności urządzenia służącego do gromadzenia odpadów. Zmiany te zostały przez Radę przyjęte.
 
Rada podjęła także wszystkie przedstawione w porządku obrad projekty uchwał oraz zaakceptowała zapisy protokołów z poprzednich sesji.