Dziś są imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Wybierz język:
 13-01-2010 08:32

Wspieranie Aktywności Lokalnej - RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Informuję, że w ramach Programu Wspieranie Aktywności Lokalnej – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej ruszyła czwarta edycja konkursu projektów. Wnioski można składać w terminie       od 11.01.2010 r.  - 29.01.2010 roku.
Począwszy od II kwartału 2009 roku Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizuje Programu Wspierania Aktywności Lokalnej "RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ" na terenach wiejskich. Program ten stanowi kontynuację Programu Wpierania Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego za pośrednictwem Fundacji Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w latach 2006-07.
Głównymi celami Programu Wspierania Aktywności Lokalnej są:
 • rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe;
 • stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji;
 • wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się                   o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego;
 • pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi ;
 • promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.
W ramach programu można ubiegać się o wsparcie finansowe - w formie grantów          do 5 tys. zł - na projekty, które zostaną wyłonione w drodze konkursów wniosków w oparciu         o zasady kwalifikacji wniosków, ogłaszanych w okresach kwartalnych.                     Wnioskowany grant nie może finansować w całości kosztów przedsięwzięcia, a jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub nakładów             innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Zgłaszane projekty, spełniające co najmniej jeden z w/w celów programu, powinny dotyczyć przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub miast do 10 tys. mieszkańców i mogą być realizowane w następujących dziedzinach:
 • zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego               w zakresie szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego regionu, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno - zawodowej, integracji społecznej, zwiększenia atrakcyjności turystycznej (inwestycyjnej) regionu,
 • szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet, telefonia cyfrowa, komputery, itp.) oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu wolnego poprzez udział                  w zajęciach edukacyjnych,
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
 • zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp,
 • zakupem nagród w konkursach i festynach organizowanych w ramach projektów,
 • zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów związanych z realizacją projektów,
 • przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych projektów (np. drobne remonty) , włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym bezpośrednio z projektu,
 • zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów.
O wsparcie w ramach tego programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, mające swoją siedzibę                 i prowadzące lub podejmujące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców). O granty mogą ubiegać się również podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności.
Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej Funduszu    www.efrwp.com.pl.
Załączniki do pobrania:
- DOCRegulamin programu (122,00KB),
- DOCZasady kwalifikacji wniosku (87,50KB),
- DOCWzór wniosku o udzielenie grantu (94,50KB).