Dziś są imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Wybierz język:
 17-02-2010 12:25

Gmina Korfantów wnioskuje o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013

Dbając o zrównoważony rozwój naszych miejscowości w imieniu Gminy Korfantów tutejszy Urząd Miejski wystąpił w ostatnim czasie do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 o dofinansowanie 3 projektów na łączną kwotę 6.960 535,59 PLN.

Są to następujące wnioski:
„Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej” złożony w ramach Działania 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej, na kwotę 1.084 658,92 PLN. Wniosek przeszedł ocenę formalną.

"Podniesienie standardu infrastruktury drogowej w miejscowości Korfantów poprzez budowę drugiego etapu drogi ul. Mickiewicza i Fredry oraz przebudowa drogi 3 Maja" składany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne. na kwotę 3.296 754,86 PLN

"Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Korfantów", składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,Osi priorytetowej 4 Ochrona Środowiska, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii. na kwotę 2.579 121,81 PLN

Wziąwszy pod uwagę, że alokacje środków na poszczególne poddziałania są bardzo niskie musimy dołożyć wszelkich starań aby wnioski składane przez Gminę Korfantów były jak najlepsze i przeszły ocenę formalną a następnie merytoryczną, plasując się na jak najwyższym miejscu listy rankingowej.

 DOCZadania realizowane przez Gminę Korfantów z udziałem środków zewnętrznych