Dziś są imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Wybierz język:
 09-03-2010 14:49

Fundacja Wspomagania Wsi ogłosiła X edycję konkursu KULTURA BLISKA 2010

Udział w konkursie polega na zgłoszeniu projektu, który może dotyczyć:
1.       Ochrony dziedzictwa kulturowego, których istotą będzie troska o zasoby kultury lokalnej - chęć jej pielęgnowania, ocalenia lub odtworzenia, uczenie dbania o nią, a jednocześnie wykorzystywania jej w rozwoju gospodarczym gminy czy wsi. Za szczególnie wartościowe uznawane będą projekty integrujące społeczność danej miejscowości i angażujące różne pokolenia.
2.       Pomoc dla organizatorów wydarzeń kulturalnych, które polegać będą nazorganizowaniu cyklu wartościowych wydarzeń kulturalnych z dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury (np. koncertów, spotkań, prelekcji, projekcji filmów itp.).
Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach a organizacje biorące udział w konkursie muszą spełniać warunki:
  1. Organizacje-wnioskodawcy muszą mieć swoją siedzibę na terenie gminy, w której projekt będzie realizowany.
  2. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece, grupy odnowy wsi, a także rady sołeckie, gminne ośrodki kultury, biblioteki, szkoły i inne instytucje edukacyjne, parafie, uniwersytety ludowe, niepubliczne placówki muzealne, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich, amatorskie zespoły artystyczne, i inne. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden projekt.
  3. Realizacja projektów dotyczących ochrony dziedzictwa powinna rozpocząć się po 1 X 2010 i trwać nie dłużej niż do 30 grudnia 2011. Realizacja projektów dotyczących wydarzeń kulturalnych powinna rozpocząć się po 15 VII i trwać nie dłużej niż do 30 grudnia 2011. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać wynosi 10.000 złotych. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje, które nigdy nie otrzymały dotacji w konkursach organizowanych przez Fundację Wspomagania Wsi.
  4. Projekty dotyczące ochrony dziedzictwa kulturalnego powinny być realizowane w miejscowościach do 6 000 mieszkańców.
  5. Projekty dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych powinny być realizowane w miejscowościach do 10 000 mieszkańców.
Więcej informacje nt. konkursu można uzyskać na stronie internetowej www.witrynawiejska.pl.
Uwaga! Zgłoszenie projektu należy przesłać przez w/w stronę internetową do dnia 19 marca 2010 r.
 
 
MM